Imi?/Nazwa:
Email:            
UBEZPIECZENIA DLA FIRM
 
Mienie od ognia i innych zdarze? losowych
Mienie od kradzie?y z w?amaniem i rabunku
Mienie od wandalizmu
Elektronika od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenia transportowe OCPD, Cargo
OC z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej
NNW Pracowników
Szyby od st?uczenia i pekni?cia
Ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usuni?cia wad i usterek)
Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci zawodowej przewo?nika drogowego

.