Imi?/Nazwa:
Email:            
UBEZPIECZENIA NA ?YCIE
Ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpiecze?stwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarze? losowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest ?ycie ubezpieczonego i wspó?-ubezpieczonych. Zakres ubezpieczenia mo?e by? poszerzony o szereg dodatkowych ryzyk.
Dzi?ki takiemu ubezpieczeniu masz pewno??, ?e niezale?nie od tego co Ci? w ?yciu spotka, standard ?ycia  Twój i Twoich bliskich nie pogorszy si?.

 
UBEZPIECZENIA OCHRONNE:
Ubezpieczenie zapewniaj?ce wysoki poziom bezpiecze?stwa przy niskiej sk?adce. Dzi?ki gwarancji uregulowania zobowi?za? finansowych ubezpieczonego, np.: kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych czy te? innych wierzytelno?ci, pozwala na zachowanie stabilno?ci finansowej w razie nieszcz??liwego zdarzenia. Szeroki wachlarz umów dodatkowych pozwala na dopasowanie  zakresu ochrony dla swoich bliskich i siebie, który sprosta naszym potrzebom i oczekiwaniom.
Wyp?acone ?wiadczenie z tytu?u ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu tak podatkiem dochodowym, jak i spadkowym.

UBEZPIECZENIA OCHRONNO- INWESTYCYJNE:

Ubezpieczenie na ?ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita?owym  to elastyczne i nowoczesne rozwi?zanie, skierowane do osób, które chc? chroni? siebie i najbli?szych od skutków nieszcz??liwych zdarze? i jednocze?nie pomna?a? swój kapita?.

Klient buduje portfel inwestycyjny wybieraj?c fundusze spo?ród czo?owych TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) polskiego rynku finansowego, w ramach, których regularne inwestowanie w d?ugim czasookresie generuje zadawalaj?ce efekty inwestycyjne. Formu?a produktów pozwala na elastyczne modyfikowanie poziomu sumy ubezpieczenia w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb bez konieczno?ci zmiany wysoko?ci op?acanej sk?adki.

UBEZPIECZENIA POSAGOWE:
Idealne po??cznie ochrony ?ycia i zdrowia zarówno ubezpieczonego, jak i dziecka i  inwestycji zabezpieczaj?cej finansow? przysz?o?? Dziecka. Systematyczne inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapita?owe zaowocuje zebraniem kapita?u, który mo?e by? wykorzystany na edukacj?, kupno mieszkania lub inne wa?ne cele zwi?zane ze startem w doros?e i samodzielne ?ycie dziecka.
Rozwi?zanie pozwalaj?ce  na zapewnienie dziecku  ?rodków finansowych w razie ?mierci Ubezpieczonego poprzez wyp?at? sta?ej miesi?cznej renty.

OTWARTE UBEZPIECZENIA GRUPOWE:
Polisa  ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na ?ycie, które ukierunkowane jest na zabezpieczenie standardu ?ycia i zdrowia osób z ró?nych ?rodowisk zawodowych i grup spo?ecznych.
W szczególno?ci jest korzystnym rozwi?zaniem dla prywatnych przedsi?biorców i ich wspó?ma??onków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy micro), a tak?e osób wykonuj?cych wolne zawody (lekarze, adwokaci, architekci, arty?ci) oraz rolników indywidualnych. Program pozwala ubezpieczy? tak?e osoby coraz cz??ciej zatrudniane na podstawie innych umów ni? umowa  o prac? np. umowa zlecenia lub dzie?o, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub te? inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworz? otwart? grup? nieformaln?.
Program charakteryzuje bardzo atrakcyjna cena oraz szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, który jest dost?pny w polisie grupowej, a by?by niemo?liwy dla wielu osób chc?cych kupi? polis? indywidualn? np. ze wzgl?du na zbyt niskie dochody, stan zdrowia lub wiek.
Ubezpieczenie obejmuje m.in. ryzyko zgonu, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu, ci??kiego zachorowania, urodzenia si? dziecka, czy tez ?mierci rodziców lub te?ciów.

GRUPOWE PRACOWNICZE UBEZPIECZENIA NA ?YCIE:
Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest to forma ??cz?ca w sobie ubezpieczenie na ?ycie z ubezpieczeniem od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków powoduj?cych trwa?y uszczerbek na zdrowiu lub ?mier? ubezpieczonego. Mo?e do niego przyst?pi? ka?dy pracownik zatrudniony w zak?adzie pracy bez wzgl?du na wiek i stan zdrowia. Pracodawca ma mo?liwo?? wliczenia w koszty uzyskania przychodów sk?adek na to ubezpieczenie.

GWARANTOWANE EMERYTURY:

W przysz?o?ci Twoja emerytura pochodzi? b?dzie z dwóch ?róde?:
z  I Filaru czyli ze sk?adek do  ZUS oraz z  II Filaru, czyli  otwartego funduszu emerytalnego, którego losy stoj?  pod ogromnym znakiem zapytania.
Wysoko?? emerytury wyniesie najprawdopodobniej oko?o 30- 50%  obecnie otrzymywanego wynagrodzenia, co w praktyce oznacza znaczy spadek Twoich dochodów. Nawet przedsi?biorca prowadz?cy dobrze prosperuj?c? firm? , niezale?nie od tego ile zarabia, zwykle  p?aci sk?adki emerytalne w zbli?onej wysoko?ci, do osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac? i zarabiaj?cej „najni?sz? krajow?”, co spowoduje, ?e wysoko?? jego emerytury b?dzie na poziomie emerytury minimalnej. SPRAWD?!!!

Z pewno?ci? nie wystarczy to na spokojne i dostanie ?ycie. Dlatego te? nale?y wykorzysta? szans?  jak? stwarza ca?kowicie dobrowolny Filar III. 
Programy rentowe maj? zapewni? stabilne jutro. Inwestowanie niewielkich ?rodków w d?ugim czasookresie powoduje uzbieranie poka?nego kapita?u, który potem mo?na zamieni? na nieopodatkowan?, gwarantowan? rent?, która pozwoli nam na utrzymanie dotychczasowego poziomu ?ycia.
Ponadto utrzymujesz gwarancj? 100% wp?aconego kapita?u na wypadek ?mierci.
 Nowoczesny Program Inwestycyjno-Rentowy dostosowuje si? do Twoich potrzeb. Pomo?e w spe?nieniu marze? i zabezpieczeniu przysz?o?ci.
.