Imi?/Nazwa:
Email:            
UBEZPIECZENIE NIERUCHOMO?CI
Ubezpieczenia te pozwalaj? nam zabezpieczy? sk?adniki maj?tku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia b?d? utraty na skutek ró?norodnych zdarze? losowych (np. po?ar, gradobicie, powód?). Mo?e by? zawarte dla osoby fizycznej jak i przedsi?biorstwa.

Mieszka? i Domów:
 • Murów od ognia i innych zdarze? losowych
 • Elementów sta?ych
 • Mienia ruchomego od ognia i innych zdarze? losowych
 • Mienia ruchomego od kradzie?y i rabunku
 • OC w ?yciu prywatnym
 • Szyb od st?uczenia i p?kni?cia
 • Ochrony prawnej
 • Ogrodze? od dewastacji
 • NNW

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych:
 • Budynku od ognia i innych zdarze? losowych
 • Odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z posiadaniem nieruchomo?ci
.